پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
غفار احمدزاده [پدیدآور اصلی]، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد راهنما]، مجید انصاری جعفری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، ارائه روش مناسب جهت اکتشاف آب های زیر زمینی واقع در درزه ها، شکاف ها، و حفرات سنگ های سخت می باشد. امروزه یکی از مهمترین روش ها در اکتشافات هیدروژئولوژیکی، استفاده از روش های ژئوفیزیکی بویژه روش های ژئوالکتریکی می باشد که یکی از زیر مجموعه های آن، روش مقاومت ویژه الکتریکی است. این روش در مطالعه نا همگنی های جانبی و قائم خواص الکتریکی زمین و همچنین در اکتشاف آب های زیر زمینی کاربرد وسیعی دارد. با توجه به مدل های ریاضی محاسبه شده توسط تلفورد و کلر، آرایش قطبی- دو قطبی نسبت به نا همگنی های جانبی و دایک های قائم، در مقایسه با سایر آرایش ها پاسخ بهتری را ارائه می کند. بنابراین، در این پژوهش، برای اکتشاف آب های زیر زمینی در آهک های کرتاسه واقع در شمال شاهرود از روش مقاومت ویژه الکتریکی با به کار گیری دو آرایش قطبی- دو قطبی متقارن استفاده شده است. اندازه-گیری های مقاومت ویژه با این دو آرایش در امتداد یک خط پروفیل انجام شده است که عمود بر امتداد دو گسل موازی می باشند. به موازات صفحه یکی از این گسل ها، دو چاه آب حفر شده اند که در اینجا تحت عنوان چاه های آب دوقلو نام گذاری شده اند. داده های حاصله از این اندازه گیری ها با روش مدل سازی معکوس دو بعدی توسط نرم افزار RES2DINV پردازش شده اند. علت انتخاب محل اندازه گیری-های فوق الذکر در نزدیکی چاه های یاد شده این است که امکان مقایسه نتایج به دست آمده از به کار گیری روش مدل سازی مذکور، با وضعیت زمین شناسی تحت الارضی محدوده مورد اندازه گیری (عمق سطح آب در آهک های کرتاسه)، میسر می باشد. در نهایت مقایسه فوق الذکر نشان می دهد که مقاطع بدست آمده از مدل سازی مذکور، وجود دو گسل را در زیر آب رفت نشان می دهد که چاه های یاد شده در آهک های خرد شده نزدیک به صفحه گسل جنوبی حفر شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آهک های کرتاسه #دو آرایش قطبی- دو قطبی متقارن #مدل سازی معکوس دو بعدی #اکتشاف آب.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)