پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پوریا محسن زاده [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، غلامرضا اسداله فردی [استاد راهنما]
چکیده: تاکنون مطالعات زیادی در خصوص جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی در بتن با پوزولان های مناسب که باعث بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن می گردند، انجام شده است. این تحقیق به بررسی اثر استفاده از متاکائولین و زئولیت بجای سیمان مصرفی در بتن، آب میکرو-نانوحباب به عنوان جایگزین آب طرح اختلاط و ترکیب درصد بهینه زئولیت و متاکائولین در اختلاط با آب میکرو-نانو حباب با انجام آزمایش های مقاومت فشاری (BS 1881)، خمشی (ASTM C78)، کششی (ASTM C496) ، الکتریکی (FM 5-578)، جذب آب (BS 1881)، نفوذ تسریع شده یون کلراید (ASTM C1202) و میکروسکوپ الکترونی در شرایط عمل آوری استاندارد شامل آب و آهک اشباع شده و بصورت موردی در شرایط عمل آوری در آب دریای مصنوعی مطابق استاندارد (ASTM D1141) پرداخته است. نتایج آزمایش ها نشان داد که در شرایط عمل آوری استاندارد استفاده از 10 درصد متاکائولین سبب افزایش مقاومت به مقدار 4.75، 25، 1.97درصد بترتیب در آزمایش های مقاومت فشاری، کششی، خمشی و کاهش نفوذ یون کلر به مقدار 36/56 درصد در آزمایش نفوذ کلراید در سن 28 روز نسبت به نمونه شاهد شده است همچنین این موضوع در نمونه حاوی 10 درصد زئولیت به مقدار 3.7 درصد افزایش در مقاومت فشاری و به مقدار 4.34 و 16.61 درصد کاهش در جذب آب 30 دقیقه و جذب آب 24 ساعت مشاهده شده است. نمونه های حاوی آب میکرو-نانوحباب با درصد جایگزینی 50 و 100 درصد جایگزین آب مخلوط بتن بترتیب سبب افزایشی به مقدار 8.82 و 13.2درصد در آزمایش مقاومت فشاری، 10و 19.64درصد در آزمایش مقاومت کششی و کاهشی به مقدار 16.08 و 20 درصد در آزمایش جذب آب 30 دقیقه در سن 28 روز نسبت به نمونه شاهد شده است. اثر هم زمان استفاده از زئولیت و متاکائولین در اختلاط با آب میکرو-نانوحباب سبب بهتر شدن خواص مکانیکی و دوام بتن شده که بهترین نمونه ساخته شده مربوط به ترکیب 10 درصد زئولیت بهمراه 10 درصد متاکائولین در اختلاط با 100 درصد آب میکرو-نانو حباب بوده که سبب بهتر شدن خواص مکانیکی بتن در آزمایش های مقاومت فشاری و کششی به مقدار 14.85 و 18.37 درصد افزایش و بهتر شدن خواص دوام بتن در آزمایش های جذب آب 24 ساعت و نفوذ تسریع شده یون کلراید به مقدار17.56 و 80.45 درصد کاهش در سن 90 روز نسبت به نمونه شاهد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در آزمایش مقاومت فشاری در سن 28 روز مشاهده شد که عمل آوری نمونه حاوی 100 درصد آب میکرو-نانوحباب در آب دریا سبب افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی به مقدار 97.6، 71.10 و 11 درصد نسبت به نمونه مشابه در شرایط عمل آوری شده در شرایط عمل آوری استاندارد شده است .همچنین در نمونه حاوی 10 درصد زئولیت بهمراه 10 درصد متاکائولین در اختلاط با 100 درصد آب میکرو-نانو حباب در سن 28 روز عمل آوری شده در آب دریا سبب افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی به مقدار 13.11 ، 14 و 1.9 درصد و سبب کاهش نفوذ کراید و جذب آب 24 ساعته به مقدار 19.15 و 86.7درصد نسبت به نمونه مشابه در شرایط عمل آوری استاندارد شده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متاکائولین #زئولیت #آّب میکرو-نانوحباب #خواص مکانیکی #خواص دوام #آب دریا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)