پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
بهنام فیض آبادی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: استفاده از حوضچه های تثبیت می تواند به عنوان یک راهکار مناسب برای تصفیه فاضلاب بشمار آید. با توجه به اهمیت حوضچه های تثبیت فاضلاب و اهمیت وجود اکسیژن در انجام فرایند تصفیه و نقش میکرونانو حباب در انتقال و پخش اکسیژن در محیط های آبی و با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی به منظور بررسی اثر توزیع و پخش میکرو نانو حباب به وسیله توزیع کننده های عمقی بر روی عملکرد هیدرولیکی حوضچه های تثبیت فاضلاب به صورت آزمایشگاهی انجام نشده است، از یک مدل آزمایشگاهی با توزیع جریان میکرو نانو حباب به صورت نقطه ای از کف با آرایش های مختلف به منظور به دست آوردن بهترین آرایش برای داشتن کمترین نقطه مرده و بیشترین یکنواختی نانو حباب ( اکسیژن) در حجم حوضچه استفاده می گردد. ابعاد مدل آزمایشگاهی 1×2 متر انتخاب شده است که به ابعاد حوضچه های تصفیه در واقعیت شباهت داشته باشد و دیواره های آن دو حالت قائم و 30 درجه با افق ساخته شده اند که اثر دیواره ها نیز در این پژوهش لحاظ گردد. مجموع دبی های تزریقی از کف برابر 0.1 دبی ورودی اصلی است. در این آزمایش برای ردیابی نانوحباب تزریقی از کف، آن را با رنگ قرمز مخلوط کرده و نتایج را با دوربین ضبط و سپس به کمک فن پردازش تصویر و برنامه متلب، غلظت نانوحباب را در هر نقطه حوضچه در زمان های مختلف بدست آورده شد و گراف غلظت بعد از گذشت 1.5 ساعت از آزمایش را رسم، و منحنی های میانگین غلظت و انحراف معیار را برای زمان های مختلف (9،18،27 ،... و90) از آن استخراج شده است. تجزیه و تحلیل منحنی ها ی بدست آمده نشان می دهد بکارگیری توزیع کننده های عمقی در حوضچه های تثبیت فاضلاب، تاثیر قابل توجهی در کارایی و راندمان هیدرولیکی حوضچه دارد. همچنین با استفاده از ورودی های کم از کف (10-12) ولی با آرایش صحیح می توان به توزیع یکنواخت خوبی برای نانوحباب های تزریقی از کف دست یافت و با اختلاط بیشتر جریان و جلوگیری از تشکیل مسیر های میان بر باعث افزایش کارایی تصفیه در حوضچه می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه می توان گفت، با آرایش های پیشنهادی در این پژوهش نانوحباب نیز به صورت یکنواختی در کل حجم حوضچه توزیع می شود و اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها را فراهم کرده و باعث بهتر شدن عملکرد هیدرولیکی و در نهایت بهبود راندمان تصفیه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حوضچه های تثبیت فاضلاب #میکرو-نانوحباب #توزیع کننده های عمقی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)