پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مریم خزلی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی اثر توزیع کننده های عمقی بر روی عملکرد هیدرولیکی حوضچه های تثبیت فاضلاب است که برای این منظور از مدل های ریاضی دینامیک سیالات محاسباتی برای تجزیه و تحلیل هیدرودینامیک حوضچه ها استفاده شده است. در این مطالعه چهار حوضچه تثبیت فاضلاب با آرایش توزیع کننده های عمقی مختلف به منظور ایجاد مومنتوم برای عملیات هوادهی ازکف مورد بررسی قرار گرفتند. هندسه اول فاقد توزیع کننده عمقی بود. هندسه دوم ۲۸ توزیع کننده، هندسه سوم ۵۵ و در هندسه چهارم ۱۶۰ توزیع کننده عمقی تعبیه شده است. سطح مقطع، حجم حوضچه ها و دبی ورودی در هر چهار حالت یکسان در نظر گرفته شد. به منظور شبیه سازی از نرم افزار متن باز OpenFOAM استفاده شد که به صورت عددی با جریان پایا و رژیم آشفته و استفاده از مدل آشفتگی K-ε شبیه سازی ها انجام شده است. نتایج نشان داد بکار گیری توزیع کننده های عمقی در حوضچه های تثبیت فاضلاب، تأثیر قابل توجهی در کارایی و راندمان هیدرولیکی حوضچه ها دارد. تجزیه و تحلیل منحنی های توزیع زمان ماند نشان می دهد استفاده از توزیع کننده های عمقی منجر به یکنواختی پخش در جریان حوضچه می شود. در واقع با اختلاط بیشتر جریان و جلوگیری از تشکیل مسیرهای میان بر باعث می شود رفتار جریان به جریان پلاگ راکتور نزدیک شود، در نتیجه کارایی تصفیه در حوضچه افزایش یابد. از سوی دیگر با توجه به تأثیر مستقیم الگوی جریان بر چگونگی انباشت لجن در حوضچه، حضور توزیع کننده ها باعث کاهش مناطق مرده در نتیجه افزایش حجم موثر می شود بنابراین ظرفیت تصفیه افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت، استفاده از سیستم توزیع کننده های عمقی و تزریق میکرو - نانو حباب در حوضچه، باعث بهتر شدن عملکرد هیدرولیکی و در نهایت بهبود راندمان تصفیه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرم افزار OpenFOAM #دینامیک سیلات محاسباتی #حوضچه های تثبیت فاضلاب #عملکرد هیدرولیکی #میکرو - نانو حباب #توزیع کننده های عمقی #جریان آشفته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)