پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محسن حسینی مقدم [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]، محمدجعفر مولایی[استاد راهنما]، سید هادی قادری[استاد مشاور]
چکیده: فازهای مکس درواقع سرامیک‌های فلزی هستند که دارای رفتار دوگانه‌ای از خواص فلزات و سرامیک‌ها می‌باشند، به همین دلیل این مواد نسبت به مواد دیگر خاص‌تر می‌باشند. مکس فاز پایه Ti_3 SiC_2 به‌عنوان متداول‌ترین و کاربردی‌ترین این نوع فازها شناخته می‌شوند، روش‌های زیادی برای سنتز این فاز قابل‌بیان هستند، دراین تحقیق از روش آلیاژسازی مکانیکی برای سنتز و بررسی خواص فاز مکس Ti_3 SiC_2 استفاده شد، فازها و ساختارآن ها به کمک روش تفرق اشعه X و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. خواص مکانیکی شامل سختی و مدول الاستیک به روش سختی سنجی ویکرز و نانوفروروندگی بررسی شد، سختی به دست آمده به روش سختی سنجی ویکرز 8.5 GPaثبت شد، همچنین سختی به دست آمده به روش نانوفروروندگی نیز 19 GPa و مدول الاستیک نیز 280 GPa ثبت شد. رسانایی الکتریکی این فاز دردمای محیط و دمای بالا بررسی شد، رسانایی الکتریکی ویژه دردمای محیط تا دمای 100 درجه سانتی گراد 169.78 s/m، دردمای 200 درجه سانتی گراد 127.38 s/m، دردمای 300 درجه سانتی گراد s/m 101.93 و همچنین دماهای بالاتر نیز ثبت شده است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: فازمکس #آلیاژسازی مکانیکی #خواص الکتریکی #خواص مکانیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)