پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مرضیه سادات حسینی چالشتری [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی مورفولوژی سطح، خواص ساختاری، الکتریکی، ترموالکتریکی و اپتیکی نانوساختارهای اکسید وانادیوم رشد یافته بر روی زیرلایه شیشه به روش اسپری پایرولیز به منظور کاربرد در خواص فوتورسانایی پرداخته ایم. برای مشخصه یابی نمونه های سنتز شده از دستگاه های مختلف استفاده شده است که عبارتند از: میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی رامان (Raman)، طیف سنجی اپتیکی فرابنفش - مرئی (UV-Vis)، اندازه گیری های جریان - ولتاژ (I-V) و اثر سیبک. به منظور تهیه لایه های نازک پنتااکسید وانادیوم (V_2O_5) از ترکیب شیمیایی تری کلرید وانادیوم (VCl_3) استفاده کردیم. پارامترهای متغیر در این تحقیق عبارتند از: آهنگ اسپری (بخش 4-2)، حجم محلول (بخش 4-3)، غلظت محلول (بخش 4-4) و اثر بازپخت (بخش 4-5). بسته به شرایط رشد تصاویر FESEM نمونه ها نشانگر شکل گیری نانو دانه هایی یکنواخت با ابعاد کمتر از 100nm بر روی سطح لایه می باشد. نتایج الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) حاکی از آن است که در بیشتر موارد لایه های سنتز شده دارای ساختار ارتورومبیک در فاز V_2O_5 بوده و در برخی موارد با فازهای بلوری V_3O_7 و V_4O_9 همراه است. همچنین قله های مشخصه در طیف های رامان نیز موید تشکیل فاز V_2O_5 در این نمونه های می باشد. نتایج ترموالکتریکی لایه ها (اثر سیبک) تایید کرد که کلیه نمونه های سنتز شده دارای رسانندگی الکتریکی نوع n هستند. ما همچنین دریافتیم که فرایند بازپخت می تواند در نمونه با بیشترین غلظت محلول (90mM) به بهبود خواص الکتریکی و اپتوالکتریکی (اثر فوتورسانش) در مقایسه با لایه ی تازه-رشد یافته منجر شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پنتاکسید وانادیوم (V_2O_5) #اسپری پایرولیز #لایه نازک #نانو ساختارها #مورفولوژی سطح #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص الکتریکی #خواص ترموالکتریکی #خواص فوتورسانایی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)