پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زهرا اصغری [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق ما به مطالعه مورفولوژی، خواص ساختاری، اپتیکی، الکتریکی و ترمو-الکتریکی لایه های اکسید تنگستن (WO3) خالص و آلایش یافته بر روی زیرلایه شیشه که به روش اسپری پایرولیزیز رشد داده شده اند، پرداخته ایم. برای مشخصه یابی نمونه ها از دستگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی UV.Vis.NIR، مشخصه جریان – ولتاژ (I-V) و آزمایش اثر سیبک استفاده کرده ایم. در نمونه های رشد یافته از محلول آمونیوم تنگستات ((NH4)2WO4)، تهیه شده از پودر اکسید تنگستن خالص (9/99 درصد) و محلول آمونیاک استفاده شده است. در این تحقیق پارامتر های متغیر عبارتند از: غلظت محلول، آهنگ اسپری و بازپخت نمونه ها در محیط هوا، و سرانجام اثر آلایش نمونه ها با اتم های مس (WO3:Cu) و لیتیوم (WO3: Li) بترتیب با استفاده از نمک های کلرید لیتیوم (LiCl) و استات مس (Cu(CH3COO)2.H2O).
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید تنگستن #اسپری پایرولیزیز #لایه نازک #نانو ساختارها #مورفولوژی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص الکتریکی #خواص ترمو-الکتریکی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)