پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نیلوفر فکری [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق تجربی، به بررسی مورفولوژی سطح، خواص ساختاری، ترموالکتریکی، الکتریکی و اپتیکی نانوساختارهای سولفید کادمیم (CdS) در شرایط مختلف رسوب گذاری حمام شیمیایی (CBD) پرداخته ایم. برای مشخصه یابی نمونه ها از: میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی رامان، اثر سیبک، مشخصه جریان - ولتاژ (I-V)، طیف سنجی فرابنفش - مرئی (UV-Vis) و مشخصه یابی فوتورسانایی استفاده شده است. به منظور تهیه لایه های نازک نانوساختار سولفیدکادمیم (CdS) از محلول آبی شامل ml 25 استات کادمیم 0024/0 مولار (Cd(CH3COO)2•2H2O)به عنوان منبع یون هایCd2+، ml25 تیوره 006/0 مولار (H2NCSNH2)به عنوان منبع یون های-2S، و ml25 آمونیوم هیدروکسید (NH4OH) استفاده شد. در این تحقیق به منظور مطالعه خاصیت فوتورسانش در لایه های نازک CdS کمیت های زیر به عنوان پارامتر متغیر مورد بررسی قرار گرفتند: زمان لایه نشانی و تاثیر بازپخت (بخش 4-2)، نوع زیرلایه : شیشه و FTO (بخش 4-3) و سرانجام تغییرات pH (بخش 4-4). بسته به شرایط رشد، تصاویر SEM نمونه ها نشانگر شکل گیری نانو دانه هایی با ابعاد میانگین کوچکتر از nm 100 روی سطح لایه ها می باشد. نتایج الگوی پراش پرتو ایکس و همچنین خواص ترموالکتریکی به ترتیب نشان دهنده تشکیل ساختار آمورف و بلوری، و رسانندگی نوع n در لایه هاست. همچنین مشخص شد، فرایند بازپخت باعث بهبود خواص ساختاری و افزایش تراکم نواقص شبه بخشنده در لایه ها منجر شده و این به نوبه خود بر خواص الکتریکی و اپتیکی نمونه ها از جمله گاف نواری آنها تاثیر می گذارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سولفید کادمیم #رسوب گذاری حمام شیمیایی #نانو ذرات #لایه نازک #خواص ساختاری #مورفولوژی #خواص الکتریکی #خواص ترمو الکتریکی #خواص اپتیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)