پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مهدیه ظهوری تالی [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به کاربردهای وسیع نیمرسانای کادمیوم سولفید (CdS)، در این تحقیق به رشد لایه های نانوساختار این ماده بر روی زیرلایه شیشه به روش رسوب در حمام شیمیایی (CBD) پرداخته و تاثیر پارامترهای گوناگون از جمله مدت زمان رشد و PH محلول را بر خواص نمونه ها مطالعه نموده ایم. همچنین تاثیر فرآیند حک مرطوب شیمیایی و مولاریته و دمای اسید در محلولِ حک نیز بر خواص فیزیکی نمونه های رشد یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های رشد داده شده به روش های مختلف تحت مشخصه یابی قرار گرفته اند که عبارتند از: بررسی خواص اپتیکی با اندازه گیری طیف عبوری (UV-Vis) ، آنالیز ساختاری به کمک طیف پراش پرتو ایکس (XRD)، مورفولوژی سطحی از طریق عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز ترکیب شیمیایی لایه ها با اندازه گیری طیف EDX. نتایج بدست آمده گویای آن است که خصوصیات فیزیکی لایه ها از جمله: ریخت نانوساختارهای سطح، خواص ساختاری (آمورف/بسبلور) و پارامترهای وابسته به خواص اپتیکی (ضریب عبور نوری، گاف نواری، دنباله نواری) تا حد زیادی متاثر از پارامترهای رشد می باشد. بنابراین با بهینه سازی شرایطِ رشد می توان لایه های نانوساختاری این ماده را با کیفیتی مطلوب، جهت انواع کاربردها تولید نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کادمیوم سولفید #رسوب در حمام شیمیایی #نانوساختار #فرآیند حک مرطوب شیمیایی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)