پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهرا محمودی امیرآباد [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق تجربی به سنتز و بررسی خواص فیزیکی لایه‌های نازک اکسید قلع (SnO_2) خالص و آلایش یافته با فلوئور به روش اسپری پایرولیز بر روی زیرلایه شیشه‌ و سپس اثر بازپخت مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور مشخصه یابی فیزیکی نمونه های رشد داده شده از دستگاه‌های مختلف شامل: میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی نوری (UV-Vis-NIR) و آزمایش اثر هال استفاده شد. در مرحله نخست، لایه های اکسید قلع خالص با استفاده از کلرید قلع دوآبه (SnCl_2.2H_2O) در حجم‌های متفاوت (20، 50 و 80ml) از اتانول (مرک) لایه نشانی شدند (بخش 4-2). در مرحله بعد با توجه به بلورینگی و جهت گیری ترجیحی در نمونه های تهیه شده در حجم های 20 و 50ml به بررسی آلایش فلوئور (F) با درصدهای وزنی متفاوت 3، 5 و 10 پرداختیم (بخش های 4-3 و 4-4). لازم به ذکر است که در این تحقیق تاثیر بازپخت بر خواص فیزیکی لایه های اکسید قلع خالص و آلاییده با فلوئور نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی نمونه ها نشان داد که تمامی لایه‌ها دارای مورفولوژی دانه ای با ابعاد مختلف بوده و از نظر ساختاری به صورت بس بلوری در فاز چهارگوشی هستند. فرایند آلایش نشان داد در حالی که ابعاد دانه ها تنزل یافته و مقاومت ویژه الکتریکی لایه ها کاهش یافته اند، گاف نواری آنها بخاطر اثر برشتین – موس افزایش پیدا کرده اند. دریافتیم که نمونه ی با بیشترین تراکم آلایش از بالاترین ضریب بهینگی (1/3× 10^-2 اهم^-1) در بین سایر نمونه ها برخوردار است. فرایند بازپخت (دمای 450Cº در حضور هوا به مدت 1h) در نمونه های خالص و آلاییده نشان داد که اندازه دانه ها روند افزایش داشته، و اگرچه گاف نواری نمونه های خالص تغییر ناچیزی داشته اما در نمونه های آلایش یافته گاف نواری لایه ها در مقایسه با لایه های تازه رشد یافته کاهش یافته اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید قلع (SnO2) #اسپری پایرولیز #لایه نازک #نانو ساختار #مورفولوژی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص الکتریکی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)