پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زهرا شعبان پور [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: ما در این پایان نامه به مطالعه مورفولوژی، خواص ساختاری، الکتریکی، اپتیکی و فوتورسانایی نمونه‌های متشکل از نانو ذرات اکسید نیکل خالص و آلایش یافته با لیتیم، مس و کبالت رشد داده شده به روش تجزیه گرمایی افشانه‌ای پرداخته‌ایم. برای بررسی مورفولوژی، خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی به‌ترتیب از دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی، طیف نگاری نوری (UV-Vis-NIR)، مشخصه‌یابی I-V و اثر سیبک استفاده کردیم. در نمونه‌های رشد یافته از پودر کلرید نیکل شش آبه به منظور تهیه محلول لایه نشانی استفاده شده است. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: حجم محلول، آلایش نمونه‌ها با اتم‌های لیتیم (NiO:Li)، مس (NiO:Cu) و کبالت (NiO:Co). تصاویر FESEM نمونه‌ها حاکی از شکل‌گیری نانو ذرات نسبتاً یکنواخت بر روی سطح زیر لایه‌هاست. طیف‌های XRD نمونه‌ها نشان‌گر ساختار مکعبی بس‌بلوری با راستای ترجیحی (111) است. طیف عبوری نمونه‌ها نشان‌گر شفاف بودن لایه‌ها در گستره نور مرئی است که با تغییر شرایط رشد تغییر می یابد. تحلیل این داده ها نشانگر گاف نواری این ماده در بازه 2/3 - eV 9/3 می باشد. مقاومت ورقه‌ای حاصل از اندازه‌گیری جریان- ولتاژ تمام نمونه‌ها در دمای اتاق نسبتا بالا ( از مرتبه Ω 106) است. آزمایش اثر سیبک نشان می‌دهد که نمونه‌ها دارای رسانندگی نوع-p هستند. با توجه به گاف نواری پهن در این ماده، نمونه ها مورد مطالعه فوتورسانایی قرار گرفت. دریافتیم از این ماده می توان برای آشکارسازی نور فرابنفش استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید نیکل #تجزیه گرمایی افشانه‌ای #نانو ساختارها #مورفولوژی #خواص ساختاری #خواص الکتریکی #خواص ترموالکتریکی #خواص اپتیکی #فوتورسانایی #فرابنفش.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)