پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسین ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد مشاور]
چکیده: فلوتاسیون مؤثرترین روش جدایش ذرات ریز (کوچکتر از 500 میکرومتر) زغال سنگ از باطله است. هنگامی که اندازه ذرات زغال سنگ بسیار ریز (زیر 50 میکرومتر) یا درشت (بالاتر از 500 میکرومتر) باشد، راندمان فلوتاسیون به شدت کاهش می یابد. تلاش برای افزایش بازیابی این ذرات به وسیله افزایش غلظت کلکتورهای نفتی اغلب منجر به تولید قابل توجه مواد غیر قابل اشتعال می شود که به همراه زغال سنگ شناور شده اند. بنابراین بازیابی فلوتاسیون ذرات زغال سنگ در ابعاد بسیار ریز و درشت، پایین است. در این پایان نامه، تمرکز بر روی بهبود راندمان فلوتاسیون زغال سنگ قرار گرفته است. پس از تهیه نمونه زغال سنگ و خردایش آن، نمونه ها به سه بخش ابعادی تقسیم شدند. بررسی های اولیه نشان داد، هر بخش دارای سه درصد خاکستر خوراک متفاوت است. آزمایش های فلوتاسیون با هدف تست پارامترهای مختلف جهت دستیابی به بازیابی بالاتر در دو بخش فلوتاسیون و سینتیک فلوتاسیون طراحی شدند. با توجه به مطالعه های اخیر در زمینه حضور میکرو-نانوحباب ها و امواج فراصوت در علوم مختلف و مشاهده نتایج قابل توجه این فناوری های پیشتاز، تأثیرات این دو عامل به صورت جداگانه و هم زمان در فلوتاسیون زغال سنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این آزمایش ها بر روی نمونه های زغال سنگ حاکی از آن بود که در حضور میکرو-نانوحباب بازیابی در تمام ابعاد با درصد خاکستر خوراک متفاوت بهبود یافته است. همچنین، آزمایش های مربوط به امواج فراصوت نیز تأثیرات مثبت بر بازیابی فلوتاسیون زغال سنگ را در حضور این امواج نشان دادند. نتایج آزمایش های مربوط به استفاده هم زمان از این دو عامل بیان گر عملکرد بهتر میکرو-نانوحباب ها در حضور امواج فراصوت است. در بخش سینتیک نیز، ثابت نرخ فلوتاسیون در حضور میکرو-نانوحباب ها بهبود یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فلوتاسیون #زغال سنگ #میکرو-نانوحباب #امواج فراصوت #سینتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)