پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
آتنا عرب‌ساغری [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه ابتدا به مرور برخی از مفاهیم فیزیک هسته‌ای و برهمکنش‌های نوکلئون-نوکلئون پرداخته‌ایم. سپس نیروهای تبادلی بارتلت، هایزنبرگ و ماژورانا را مورد مطالعه قرار دادیم. به منظور بررسی برهمکنش بین نوکلئون‌ها، انرژی حالت پایه را برای دو هسته سبک و آینه‌ای تریتون ( ) و هلیوم ( ) به ازای پتانسیل تبادلی مورد نظر محاسبه نمودیم. بنابراین ما در این کار در یک مدل نسبیتی و از حل معادله دیراک با استفاده از پتانسیل تبادلی، توانستیم ویژه اسپینورهای آن را در حالت‌های تقارن اسپینی و شبه‌اسپینی، بدست آوریم. روش مورد استفاده ما در این کار، روش تحلیلی NU می‌باشد. پس از یافتن ویژه‌مقادیر انرژی به اثرات نیروهای تبادلی در دو حالت ( و ) پرداختیم. در مرحله بعد سعی نمودیم تغییرات انرژی را با استفاده از اثرات نیروهای تبادلی بررسی کنیم و با استفاده از روش اختلالی این اثرات را لحاظ نمودیم. در حالت اول نسبت به حالت دوم نتایج سازگارتری با تجربه حاصل شد. این نتیجه با اصل طرد پائولی و مفاهیم فیزیک کوانتوم نیز منطبق است. در پایان با استفاده از معادله کلاین-گوردن به مطالعه نقش مزون‌های شبه‌اسکالر در نیروهای تبادلی پرداختیم. از این رو معادله کلاین-گوردن را با یک پتانسیل کوتاه برد در نظرگرفته و آن را به کمک روش NU حل کرده و ویژه توابع و ویژه‌مقادیر انرژی را به ازای پتانسیل تبادلی بین ذرات بدست آوردیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیروهای تبادلی #پتانسیل‌های تبادلی #تبادل مزون #معادله دیراک #معادله کلاین-گوردن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)