پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
وحید محمدی کاظم زاده [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می نماید. ورزش امروزی تبدیل به یک فستیوال جهانی گردیده است. از این رو، ورزش یکی از فعالیت های مهم انسانی که در دوران جدید، به دلیل گستردگی و فراگیری، به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده و انجام آن یکی از ضرورت های زندگی محسوب می-شود. با توجه به این مسئله که شناخت عوامل تأثیرگذار بر مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش یکی از موضوعات مهم در سطح جامعه و ورزش می باشد. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح بود. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح سراسر کشور تشکیل می دادند که از این تعداد 290 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، ابتدا از روش کیفی و مصاحبه با نخبگان استفاده شد و سپس از روش کمی با استفاده از پرسش نامه های جمعیت شناختی و پرسش نامه تعهد ورزشی (محقق ساخته) که 33 سؤال داشت، استفاده شد. این پرسشنامه شامل شش بعد امکانات و تجهیزات، مشوق ها، قوانین و مقررات، مالی، عوامل فردی و لذت و رضایتمندی بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه-ها توسط افراد صاحب نظر تأیید شدند و در یک مطالعه راهنما، با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسش نامه تعهد ورزشی 0/751 محاسبه گردید. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل سازی معادلات ساختاری و از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود و بین امکانات و تجهیزات، مشوق ها، قوانین و مقررات، مالی، عوامل فردی و لذت و رضایتمندی با تعهد ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. در نهایت، به مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح توصیه می شود که با بهره گیری از تمامی امکانات در سطح کشور، زمینه را برای افزایش تعهد ورزشی ورزشکاران خود فراهم نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#امکانات و تجهیزات #تربیت بدنی نیروهای مسلح #تعهد ورزشی #نیروهای مسلح

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)