پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهتاب قندهاری [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، حوریه دهقان پوری[استاد مشاور]
چکیده: چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و از نظر هدف، یک مطالعه کاربردی است. از نظر شیوه جمع‌آوری داده نیز یک مطالعه توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران تربیت‌بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند (240 نفر). در این پژوهش تعداد نمونه با توجه به تعداد سؤالات پرسشنامه‌ها، با برآورد حداقل 2 برابر و حداکثر 10 برابر تعداد سؤالات تعیین شد. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس بود. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد نشاط حرفه‌ای اسکات (2010)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) بود، که پایایی هر یک با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی صوری و محتوایی هم بر اساس نظر صاحب نظران تأیید شد. روایی سازه پرسشنامه‌ها با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا نیز تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS.3 انجام شد. نتایج نشان داد که نشاط حرفه‌ای و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت‌بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار هستند. نشاط حرفه‌ای نیز بر تعهد سازمانی دبیران تربیت‌بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار است. در نتیجه، تعهد سازمانی در رابطه بین نشاط حرفه‌ای و عملکرد شغلی، نقش میانجی را ایفا می کند. بنابراین به منظور اینکه عملکرد دبیران تربیت‌بدنی را ارتقاء داد، بهتر است ابتدا بر تقویت نشاط حرفه‌ای آنها تمرکز کرد که به طور همزمان به کمک نشاط حرفه‌ای، تعهد آنها به سازمان نیز بهبود می یابد که این خود منجر به بهبود عملکرد شغلی خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: تعهد سازمانی #نشاط حرفه‌ای #عملکرد شغلی #دبیر تربیت‌بدنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)