پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهرداد قدیمی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی پرداخته است. روش اجرای این پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را معلمان تربیت بدنی مدارس شهرستان بجنورد تشکیل دادند که تعداد 185 نفر بودند. از این تعداد برابر جدول مورگان، 119 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه اخلاق حرفه ای سلیمی (1395) (در 5 بعد ارتباط با دانش آموز، ارزشیابی، ویژگی های شخصیتی، داشتن برنامه و به روزبودن، رشد و ارتقای دانش آموز) و پرسشنامه سلامت سازمانی ساعتچی و همکاران (1389) (در هفت بعد روحیه، تاکیدعلمی، رعایت (ملاحظه گری)، ساختاردهی، حمایت منافع (پشتیبانی منابع)، نفوذ مدیر و یگانگی نهادی) بوده است. نتایج نشان داد که بین سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما مولفه های سلامت سازمانی نتوانستند تغییرات اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان داد که بین جنسیت، سطح تحصیلات، سن و سابقه معلمان و نگرش آنان به اخلاق حرفه ای تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سلامت سازمانی #اخلاق حرفه ای #معلمان تربیت بدنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)