پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمدرضا خلیلی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: نیروی انسانی از ارکان مهم سازمان در جوامع مختلف می‌باشد. هر سازمانی برای رسیدن به عملکرد شغلی مطلوب و بهره‌وری مؤثر در جستجوی راه‌هایی است که شرایطی را فراهم کند که نیروی انسانی به این توانایی برسند که تأثیرگذاری بیشتری روی کار وزندگی شغلی و خانوادگی خود داشته باشند. بر همین اساس هدف از این پژوهش بررسی اثر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده و تعارض کار- خانواده بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را معلمان تربیت‌بدنی شهرستان ساری تشکیل داده‌اند. برای برآورد حجم نمونه از نرم‌افزار تعیین حجم نمونه جی پاور استفاده و درنهایت تجزیه‌وتحلیل بر روی 125 نفر صورت پذیرفت. ابزار تحقیق شامل 4 پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و تورینو (2005)، پرسشنامه بهزیستی شغلی پارکر و هیت (2011)، پرسشنامه تسهیل کار- خانواده هالبروک (2011) و پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون (2000) بود. برای بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور استفاده گردید. لازم به ذکر است برای تجزیه‌وتحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم‌افزارهای SPSS و SMART-PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری اخلاقی بر تسهیل کار- خانواده و بهزیستی شغلی معلمان تأثیر مثبت و معنی‌دار و تسهیل کار- خانواده تأثیر مثبت و تعارض کار- خانواده تأثیر منفی بر بهزیستی شغلی معلمان دارد و همچنین تسهیل کار- خانواده نقش میانجی جزئی را در رابطه رهبری اخلاقی و بهزیستی شغلی دارد. تعارض کار- خانواده نیز طبق نتایج، نقش میانجی در رابطه بین سبک رهبری اخلاقی و بهزیستی شغلی معلمان را ندارد و همچنین رهبری اخلاقی مدیران بر تعارض کار- خانواده معلمان تأثیرگذار نیست؛ بنابراین به مدیران و مسئولین سازمان‌هایی که در امر آموزش فعالیت دارند پیشنهاد می‌شود که با توجه هرچه بیشتر به رعایت اخلاق و عدالت موجبات بهزیستی و رضایت شغلی و خانوادگی کارکنان را فراهم آورند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رهبری اخلاقی #معلمان تربیت‌بدنی #رضایت شغلی #کار و خانواده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)