پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه غفوری آهنگر [پدیدآور اصلی]، مجتبی رجبی[استاد راهنما]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استقلال شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی درهم‌تنیدگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، معلمان تربیت‌بدنی شهرستان بابل به تعداد 204 نفر بودند که از بین آن ها تعداد 130 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای به دست آوردن حجم نمونه از نرم افزار جی‌پاور استفاده شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استقلال شغلی پژوهش لوپیس و فاس (2016)؛ درهم‌تنیدگی شغلی کاراتیپ و وطن خواه (2014) و رفتار شهروندی بویل و همکاران (2019) جمع‌آوری گردید. همچنین روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه نیز توسط الفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به‌طور خاص از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. در این راستا از دو نرم افزار Smart-PLS3 و SPSS26 استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال شغلی و درهم‌تنیدگی شغلی بر رفتار شهروندی معلمان تربیت بدنی شهر بابل اثر مثبت و معنادار دارد؛ هم چنین استقلال شغلی بر درهم‌تنیدگی شغلی معلمان تربیت بدنی تاثیر مثبت و معناداری داشت. در نهایت تأثیر غیر مستقیم و معنادار متغیر استقلال شغلی بر رفتارشهروندی با نقش میانجی در‌هم‌تنیدگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر بابل نیز مورد تایید قرار گرفت. بنابراین با توجه به تاثیر استقلال‌شغلی بر رفتارشهروندی و درهم‌تنیدگی شغلی پیشنهاد می‌شود مدیران ،استقلال شغلی معلمان ورزش را مورد توجه قرار دهند و آزادی عمل و فضای کاری آزادانه تری برای آنان فراهم نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: رفتار سازمانی #منابع سازمانی #وجدان کاری #معلمان تربیت بدنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)