پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی اکبر آقائی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل و مدل‌سازی "مدیریت استعداد" معلمان تربیت بدنی کشور بود. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش آمیخته اکتشافی و در دو بخش کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحله کیفی، 16 نفر از صاحب‌نظران مدیریت منابع انسانی در ورزش و صاحب‌نظران تربیت بدنی آموزش و پرورش به روش نمونه‌گیری هدفمند و از طریق تکنیک دلفی به‌منظور شناسایی اولیه مؤلفه‌های مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی انتخاب شدند. بخش کمّیِ پژوهش نیز به روش پیمایشی با هدف سنجش و برازش مدل نظری پژوهش انجام گرفت. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی کشور تشکیل دادند (34000 نفر). با توجه به هدف پژوهش، 384 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 345 نفر در بخش تحلیل عاملی تأییدی به روش تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونة آماری پژوهش انتخاب شدند. پس از اخذ روایی (صوری، محتوا و سازه) و اعتبار‌سنجی، داده‌های مورد‌نیاز برای شناسایی نهایی مؤلفه‌ها و تحلیل مدل با استفاده از پرسش‌نامه‌های محقق ساختة پیش‌آیند، فرآیند و پیامد مدیریت استعداد گردآوری شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پنج بُعد "مفهوم‌سازی استعداد، عوامل فردی معلمان، عوامل سازمانی و مدیریتی، قوانین و سیاست‌های کلی سازمان و نگرش مدیران" تبیین‌کنندة متغیر پیش‌آیند مدیریت استعداد؛ پنج بُعد "استراتژی سازمان، کشف و جذب استعداد، استخدام و به‌کارگیری، توسعه و بهسازی و حفظ و نگهداشت استعداد"‌ تبیین‌کنندة متغیر فرآیند مدیریت استعداد و پنج بُعد "انگیزش و رضایت‌مندی، رفتار فرانقش، مزیت رقابتی پایدار، تعهد سازمانی و تأمین و حفظ نیروهای مستعد" تبیین‌کنندة پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی می‌باشند. در نهایت، بررسی و آزمون مدل معادلة ساختاری پژوهش نشان داد شاخص‌های کلی برازش در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارند. به‌طوری‌که متغیر پیش‌آیند مدیریت استعداد اثر مثبت و معنی‌داری بر متغیر فرآیند مدیریت استعداد دارد. هم‌چنین، متغیر فرآیند مدیریت استعداد اثر مثبت و معنی‌داری بر متغیر پیامد مدیریت استعداد دارد. به‌علاوه، اثر غیر‌مستقیم متغیر پیش‌آیند مدیریت استعداد بر متغیر پیامد مدیریت استعداد معنی‌دار بود و در این میان متغیر فرآیند مدیریت استعداد نقش میانجی را ایفا می‌کرد. نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط مثبت و معنی‌دار متغیر‌های مدیریت استعداد در مدل مستخرج از نتایج این پژوهش، توصیه می‌شود مدیران منابع انسانی و تربیت بدنی آموزش و پرورش به‌منظور مدیریت مطلوب استعداد‌ها در حوزة مربوطه به استفاده از این مدل مبادرت ورزند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت استعداد #توسعة استعداد #نگهداشت استعداد #معلمان درس تربیت بدنی #تحلیل عاملی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)