پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رضا رحیمی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، علی یونسیان[استاد مشاور]
چکیده: برای داشتن جامعه ی سالم باید سازمان های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود. لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه تحقیق 104 نفر از کارکنان ارشد ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی با میانگین سنی 21/7 ± 71/36 سال است که به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سلامت سازمانی، تعهد سازمانی آلن و میر (1993) و درک حمایت سازمانی آیزنبرگر (1986)، استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 8 نفر از اساتید و کارشناسان تربیت بدنی بررسی شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه سلامت سازمانی 933/0=α، پرسشنامه تعهد سازمانی 904/0=α و 814/0=α برای پرسشنامه درک حمایت سازمانی بدست آمد. از آزمون آماری کلوموگروف - اسمیرنف برای بررسی نوع توزیع داده ها استفاده شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،t مستقل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار16 spss نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی (613/0 r = ،001/0p =) وجود دارد. بین سلامت سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت سازمانی و درک حمایت سازمانی (700/0r = ،001/0p =) وجود دارد. رابطه معناداری بین سن، رشته تحصیلی و سابقه خدمت کارکنان با سلامت سازمانی مشاهده نشد. بین ادراک مدیران و کارکنان عادی از سلامت سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که مدیران وضعیت سلامت سازمانی را بهتر ارزیابی کرده اند. بنابراین می توان گفت تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان نقش بسزایی در افزایش سلامت سازمانی دارند و مدیران باید این دو عامل را در کارکنان خود مد نظر قرار دهند و با استفاده از ابزار های مدیریتی سعی در بهبود و تقویت آنها در کارکنان نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سلامت سازمانی #تعهد سازمانی #درک حمایت سازمانی #اداره ورزش و جوانان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)