پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رسول ملکی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، علی حسنی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از اجرای این پژوهش تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان و ادارات شهرستان های تابع بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری برابر با 92 نفر بود که به علت محدودبودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با با جامعه آماری بصورت تمام شمار انتخاب گردید(n=N). جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه جمعیت شناختی، هوش سازمانی (کارل آلبرخت،2003)، رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران،1991) انجام شد. برای گرفتن روایی صوری و محتوایی نیز از اظهار نظر تخصصی 10نفر از اساتید تربیت بدنی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با انجام تحقیق راهنما بر روی 30 نفر از افراد جامعه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید(هوش سازمانی 947/0=α، رفتار شهروندی سازمانی 75/0=α). برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون تی مستقل، آزمون کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی، آزمون یومن ویتنی، آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن) با کمک از نرم افزار 16SPSS استفاده شد. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد، از بین 83 نفر نمونه این تحقیق، 2/60% مرد و 8/39% زن، 6/91% متأهل و 4/8% مجرد بودند. اکثر پاسخ دهندگان (3/37%) بین 42-37 سال سن و سطح تحصیلات بیشتر نمونه های تحقیق (8/45%) مدرک کارشناسی داشتند. بیشترین میزان سنوات خدمت متعلق به افرادی بود که بین 12-7 سال (57/44%) سابقه سازمانی داشتند. بیشترین پست سازمانی که افراد مشغول به خدمت در آن بودند پست کارشناس (4/43%) و وضعیت استخدامی قراردادی(41%) بود. نتایج تحقیق نشان داد بین هوش سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (376/0 r=، 001/0= p). همچنین در بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی، تنها مؤلفه های وظیفه شناسی و فضیلت مدنی دارای ارتباط مثبت و معناداری با هوش سازمانی بودند (302/0 r = و 417/0 r =، 001/0= p). نتایج این تحقیق نشان داد، میزان هوش سازمانی جامعه موردنظر در حد قابل قبولی قرار دارد(میانگین = 78/174). نتایج آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین میانگین رفتارشهروندی سازمانی در زنان و مردان و افراد متأهل و مجرد نشان نداد. آزمون تحلیل واریانس همچنین نشان داد که اختلاف معنی داری بین رفتارشهروندی سازمانی در گروه های سنی مختلف و نمونه های با سطح تحصیلات، پست سازمانی، میزان سابقه سازمانی و وضعیت استخدامی مختلف وجود ندارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین اولویت مؤلفه های هوش سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی تفاوت معنی دار وجود ندارد. با توجه به اینکه ارتباط بین هوش سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی مثبت و معنادار گردید، می توان نتیجه گرفت که این امر موجب بهبودعملکرد فردی کارکنان، وفاداری بیشتر اعضای سازمان، بهبود ارائه کیفیت خدمات به مشتریان و همچنین موجب مشارکت فعال کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتارشهروندی #رفتار سازمانی #کارشناس #اداره کل ورزش و جوانان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)