پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید حمید ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، امیر منتظری [استاد مشاور]
چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی نقش ارزش های کاری و فرهنگ سازندۀ سازمانی بر رضایت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد بود. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد و جامعۀ آماری آن را کلیة کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد (N=198) تشکیل دادند. بر اساس جدول تعیین حجم نمونۀ کرجسای و مورگان 132 نفر به عنوان نمونۀ انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش نامۀ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسش نامۀ فرهنگ سازندۀ سازمانی میشل ماندلو و همکاران (2013)، پرسش نامۀ ارزش های کاری میشل ماندلو و همکاران (2010) و پرسش نامۀ رضایت مندی کارکنان مول و همکاران (2001) استفاده گردید. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه‌ها‌ از نظرات 10 تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد. سپس پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ بر روی یک گروه 30 نفری از کارکنان به ترتیب 0/93، 0/95، 0/92 به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگراف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) در سطح معناداری 0/05> α تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد بین فرهنگ سازندۀ سازمانی و رضایت شغلی، بین ارزش های کاری و رضایت شغلی و بین فرهنگ سازندۀ سازمانی و ارزش های کاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین با توجه به میزان ضریب تعیین تعدیل شده مشخص شد که فرهنگ سازندۀ سازمانی و ارزش های کاری توانایی پیش بینی 43 درصد از واریانس رضایت شغلی را دارند. این نتایج بر ضرورت توجه به نیازها و ضرورت های زندگی کاری و اجتماعی کارکنان و بررسی فرهنگ سازمانی تأکید دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرهنگ سازندۀ سازمانی #ارزش های کاری #رضایت مندی کارکنان #ادارة ورزش و جوانان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)