پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فرشاد شکرالله زاده [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]
چکیده: مقدمه: مدیریت دانش دربرگیرنده همه فرایندها و فعالیتهای مرتبط با خلق، اکتساب، به اشتراک گذاری، تسهیم و استفاده از دانش، مهارت و خبرگی می باشد. در عصر حاضر، چنانچه سازمان‌ها از اطلاعات و دانش نوین و مطابق با پیشرفت‌های جهانی برخوردار نباشند قادر به اتخاذ تصمیمات درست و به‌هنگام نیز نخواهند بود. پرداختن به مقوله دانش و مدیریت دانش از آن جهت مهم و ضروری است که دانش به عنوان مزیت رقابت نهایی برای سازمان‌های جدید و کلید پیروزی آن‌ها بیان می‌شود و تنها منبعی است که مشکل یا حتی غیر ممکن است که تقلید و کپی شود. از آن‌جایی که نرخ شکست پروژه‌های مدیریت دانش قابل توجه است، شناخت عوامل اساسی موفقیت می‌تواند کسب‌وکارها را در نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و پیاده‌سازی مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه‌های مدیریت دانش کاهش یابد. اهمیت و کاربرد اصلی عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش در این است که با شناسایی و نظارت بر این عوامل، سازمان می‌تواند به پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش اطمینان داشته باشد. بنابراین، هر فعالیتی که سازمان در پیاده‌سازی مدیریت دانش انجام می‌دهد باید پیشاپیش بررسی شود و برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب و مناسب در عوامل موفقیت را انجام داده باشد شناخت پیش‌فرض‌ها و زمینه‌های لازم و بررسی وضعیت آن‌ها برای اجرای مدیریت دانش مانند بسیاری از مسائل دیگر به اجرای بهتر آن کمک خواهد کرد. لذا محقق بر آن شد که این زمینه‌ها را بررسی کند و مشخص کند که در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش چه عواملی تأثیرگذارند و این عوامل را جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان اولویت‌بندی کند. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بانک حکمت ایرانیان است. حجم جامعه آماری شامل 26 شعبه بانک حکمت ایرانیان واقع در استان تهران می‌باشد. که از این حجم، تعداد 8 شعبه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به شناخت و مطالعه جامعه آماری و ویژگی های مورد مطالعه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این پژوهش، براساس چارچوب هونگ و همکاران، 10 عامل زیر ساختی توانمندسازی کارکنان، زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی، فرهنگ سازمانی، الگوسازی، مشارکت کارکنان، کار تیمی، تعهد مدیران ارشد، ساختار دانش، آموزش کارکنان و سنجش عملکرد مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌های خام توسط نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و سپس از طریق انجام تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SMART PLS به تجزیه و تحلیل‌های استنباطی مربوط به فرضیه‌های مطرح شده پرداخته شد. همچنین فرضیه‌های فرعی پژوهش با آزمون آماری t تک نمونه (One-Sample T-Test) مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. به منظور اولویت‌بندی عوامل پیاده‌سازی مدیریت دانش، مقادیر میانگین هر یک از عوامل را بر تعداد سؤالات آن تقسیم نموده و مقادیر به‌دست‌آمده‌ی عوامل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: با تحلیل‌های انجام‌شده بر روی داده‌های گردآوری‌شده، این نتیجه حاصل شد که تمامی عوامل توانمندسازی کارکنان، زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی، فرهنگ سازمانی، الگوسازی، مشارکت کارکنان، کار تیمی، تعهد مدیران ارشد، ساختار دانش، آموزش کارکنان و سنجش عملکرد منجر به پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان می‌شود. اولویت‌بندی این عوامل نیز جهت استقرار مدل مدیریت دانش، به این ترتیب مشخص شد: 1- توانمندسازی کارکنان 2- زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی 3- فرهنگ سازمانی 4- الگوسازی 5- مشارکت کارکنان و کار تیمی 6- تعهد مدیران ارشد 7- ساختار 8- آموزش کارکنان 9- سنجش. نتایج از حاصل از تحلیل نشان داد که برای استقرار مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان، وضعیت عوامل فرهنگ سازمانی، توانمندسازی کارکنان و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی به‌طور معناداری مناسب، وضعیت عوامل تعهد مدیران ارشد، آموزش کارکنان، کار تیمی، الگوسازی و ساختار دانش نسبتا مناسب و وضعیت عامل سنجش عملکرد به‌طور معناداری نامناسب است. نتیجه‌گیری: شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش و اجرای آن در بانک حکمت ایرانیان، می‌تواند باعث تشخیص کمبودها (خلأها) در دانش سازمانی، بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌های انسانی، یادگیری کارآمدتر و مؤثرتر کارکنان، ارائه‌ی خدمات باارزش افزوده‌‌ی بیشتر، رضایتمندی مشتریان و کارکنان، پیشگیری از تکرار اشتباهات، کاهش دوباره‌کاری، صرفه‌جویی در وقت، برانگیختن انگیزه‌ی خلاقیت و نوآوری و تقویت موقعیت رقابتی این بانک شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دانش #عوامل زیرساخت #بانک حکمت #توانمندسازی کارکنان #سیستم‌های اطلاعاتی #فرهنگ سازمانی #الگوسازی #مشارکت کارکنان #کار تیمی #تعهد مدیران ارشد #ساختار دانش #آموزش کارکنان #سنجش عملکرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)