پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مازیار یگانه دلجو [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد بازاریابی از طریق قدرت اجتماعی برند است. جامعه آماری تحقیق را، شرکت‎های تولید و توزیع کننده لوازم آرایشی و بهداشتی به تعداد 150 شرکت تشکیل داده است که از بین آنها 108 شرکت بر اساس جدول مورگان، و روش نمونه‎گیری تصادفی ساده انتخاب شده‎اند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری داده‎ها میدانی، و ابزار گردآوری داده‎ها پرسشنامه استاندارد می‎باشد. بطوریکه از پرسشنامه صفری و همکاران (1394) برای اندازه‎گیری عملکرد بازاریابی؛ از پرسشنامه حیدرزاده و همکاران (1389) برای سنجش قدرت اجتماعی برند؛ از پرسشنامه فیوری و همکاران (2013) برای سنجش بازاریابی کارآفرینانه؛ از پرسشنامه رابینز (1987) برای سنجش ساختار سازمانی؛ و از پرسشنامه طبرسا و اورمزدی (1388) برای اندازه‎گیری فرهنگ سازمانی استفاده شده است. در هر شرکت پرسشنامه بین 4 نفر از مدیریان و کارشناسان بخش بازاریابی توزیع شده، بطوریکه در مجموع 432 پرسشنامه برای انجام تحلیل جمع آوری گردیده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی، و تحلیل عاملی، و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آزمون معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی؛ بین بازاریابی کارآفرینانه و قدرت اجتماعی برند؛ و همچنین بین قدرت اجتماعی برند و عملکرد بازاریابی رابطه معنی داری وجود دارد. فرهنگ سازمانی بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی اثر تعدیل کنندگی دارد. ولی اثر تعدیل کنندگی ساختار سازمانی مورد تایید قرار نگرفت. همچنین نتایج نشان داد که قدرت اجتماعی برند بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی اثر میانجی‎گری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازاریابی کارآفرینانه #عملکرد بازاریابی #طریق قدرت اجتماعی برند #فرهنگ سازمانی #ساختار سازمانی #شرکت‎های تولید و توزیع کننده لوازم آرایشی و بهداشتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)