پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سمانه محمدی نیا [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی پژوهش، ارزیابی اثرات ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر نگرش مشتری می باشد. به این منظور شرکت دیجی کالا به عنوان جامعه آماری و384 نفر از مشتریان شرکت دیجی کالا دراستان های تهران و همدان به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. به لحاظ روش شناسی ، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است . داده های موردنیاز ، از طریق پرسشنامه های ارتباطات بازاریابی یکپـارچه دانکن (2005) ، تصویر ذهنی شرکت کیم و هیون (2010 ) جمع آوری گردید. اعتبار این آزمون ها با نظر اساتید بررسـی مجدد شده و در نهایـت شامل 32 سوال تنظیم و توزیع گردید. پایایـی کلی آزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ ، برابر با 914/0 محاسبه و تأییـد گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که متغیرهای مطرح شده، پیش بین های مناسبی از نگرش مشتـری در رابطه با ارائه دهنده خدمات خود هستند .لذا می توان اذعان نمود که ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،عملکرد برند، انتظارات مشتری و نگرش مشتـری را تبیین می نمایند. سایر نتایج، حاکی از برازش و درجه تقریب مناسب مدل پیشنهادی در جامعه مورد مطالعه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتباطات بازاریابی یکپارچه #تصویر ذهنی برند #آگاهی از برند #هویت برند #نگرش مشتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)