پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
پریسا آستانه پرست [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، سید محمد حسن حسینی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به شرایط رقابتی در بازار امروز، بازاریابان در هر سازمان به دنبال جذب، کشف، پرورش، تشویق و نگهداری مشتریان هستند. این فرآیند برای بازاریابان اجتماعی دارای پیچیدگی بیشتری می باشد، چراکه بازاریابان اجتماعی علاوه بر منافع سازمانی، به دنبال تغییر رفتار مشتری و رفاه جامعه می باشند. از این رو پژوهش حاضر با درنظر گرفتن پدیده نوظهور بازی کاری و تأثیر ابعاد روان شناختی آن بر ایجاد انگیزه و درگیر کردن مشتریان در جهت تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی با نقش تعدیل گری ارزش دانش مشتری با روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شعب باشگاه های تناسب اندام برادران تبریزی در شهر مشهد با تعداد 572 نفر عضو می باشند که بر اساس فرمول کوکران متناسب با حجم این جامعه، 230 عضو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها عبارت است از ترکیب پنج پرسشنامه ی استاندارد که روایی و پایایی آن بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها و مقادیر خروجی مدل اندازه گیری در نرم افزار اسمارت-پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک آمار توصیفی نشان داد که میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین پس از آزمون فرضیات مشخص شد که انگیزش و درگیر کردن مشتری بین متغیرهای ابعاد روان شناختی بازی کاری و تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی در شعب باشگاه های تناسب اندام برادران تبریزی در شهر مشهد، به صورت مثبت میانجی گری می کنند. ارزش دانش مشتری نیز تأثیر انگیزش و درگیر کردن مشتری را بر روی تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی در این جامعه آماری به طور مثبت تعدیل می کند، و به ویژه نتایج نشان می دهند که ابعاد روان شناختی بازی کاری، انگیزش مشتری، درگیر کردن مشتری و ارزش دانش مشتری بر روی تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری می گذارند. لذا به دنبال نتایج به دست آمده به بازاریابان اجتماعی پیشنهاد می شود با استفاده از تکنولوژی های نوظهور و جذاب مانند بازی کاری و درنظر گرفتن ابعاد روان شناختی آن ها، در مشتریان انگیزه ایجاد کنند و آنان را در فعالیت های مربوط به سازمان درگیر کنند، و همچنین با مدیریت درست دانش مشتری و ارزش نهادن به آن، انگیزه و درگیری مشتری را تثبیت نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازی کاری #ابعاد روان شناختی بازی کاری #اهداف بازاریابی اجتماعی #انگیزش مشتری #درگیر کردن مشتری #ارزش دانش مشتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)