پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
بهاره جوادی [پدیدآور اصلی]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]، محمود رحیمی[استاد مشاور]
چکیده: این مطالعه به سنجش و مقایسه معضلات اجتماعی استان‌های مختلف و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر سطح معضلات اجتماعی طی سال‌های 1385 تا 1398 میپردازد. با توجه به چندبعدی بودن معضلات اجتماعی جهت مقایسه معضلات اجتماعی استان‌ها از شاخص مرکب مصنوعی معضلات اجتماعی استفاده ‌شده است. ابعاد یا مؤلفه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص مرکب مصنوعی معضلات اجتماعی شامل قتل، منازعه، معتادین، سرقت، تصادفات و طلاق است. ساخت شاخص مرکب مصنوعی معضلات اجتماعی با رویکرد P2-Distance و با نرم‌افزار R انجام‌شده است. در سال 1398 جایگاه سه استان خراسان جنوبی و ایلام و خراسان شمالی در پایین جدول رتبه‌بندی معضلات اجتماعی است و جایگاه سه استان تهران و آذربایجان غربی و خراسان رضوی در بالای جدول رتبه‌بندی قرار دارد. نتایج مقایسه تغییرات سطح شاخص معضلات اجتماعی استان‌ها طی دوره تحقیق نشان می‌دهد که معضلات اجتماعی استان مرکزی بیشترین افزایش را داشته ولی معضلات اجتماعی استان سمنان بیشترین کاهش را داشته است. تحلیل واریانس دوعاملی شاخص معضلات اجتماعی مصنوعی برآورد شده استان‌ها نشان می‌دهد که هر دو عامل اثرات ثابت استانی و اثرات تقویمی تغییر سال بر سطح شاخص معضلات اجتماعی معنی‌دار است. همچنین نتایج بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص معضلات اجتماعی با برآورد مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی نشان می‌دهد که اثر متغیرهایی مانند ارزش‌افزوده سرانه استانی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نرخ جمعیت، ضریب جینی و قیمت سکه بر سطح معضلات اجتماعی معنی‌دار نیست. اما متغیرهای چون نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌های استانی بر سطح معضلات اجتماعی معنادار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص مصنوعی معضلات اجتماعی #ابعاد معضلات اجتماعی #ساخت شاخص مرکب #معضلات اجتماعی استان‌ها #متغیرهای کلان اقتصادی #رویکرد P2-Distance
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)