پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
رضا چروم خیرآبادی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد مشاور]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: هم‌زمانی قیمت سهام به معنی تأثیرپذیری قیمت سهام شرکت از شاخص کل بازار است لذا هم‌زمانی قیمت یکی از عوامل نگران‌کننده در بازار سرمایه است. چون‌که اطلاعات خصوصی و عملکردی شرکت در این حالت نقش مهم‌تری در تعیین قیمت سهم ندارد. اعتبار تجاری در شرکت نشان‌دهنده میزان اعتماد تأمین‌کنندگان و اعتباردهندگان به شرکت است و یک ابزار تأمین مالی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. در ادبیات موجود اعتبار تجاری به‌عنوان اطلاعات خصوصی شرکت باعث کاهش هم‌زمانی قیمت سهام شرکت می‌شود. هدف این پژوهش بررسی صدق تئوری مذکور در بازار سرمایه ایران است. جهت دستیابی به هدف ابتدا شاخص هم‌زمانی قیمت برای 137 شرکت منتخب از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1394-1398 محاسبه‌شده است، سپس اثر اعتبار تجاری (که به‌صورت نسبت حساب‌های پرداختنی به دارایی‌های شرکت تعریف‌شده) را بر شاخص هم‌زمانی قیمت با استفاده مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی برآورد شده است. در تخمین مدل رگرسیون اثر متغیرهای کنترلی و متغیرهای کلان اقتصادی نیز لحاظ شده است. نتایج برآورد ضرایب متغیرهای مدل رگرسیون نشان می‌دهد که: رشد درآمدهای عملیاتی (grow) تأثیر مثبت و معنادار، مقدار درصد مالکیت بزرگ‌ترین سهام‌دار (top1) و مقدار دارایی ثابت نسبت به‌کل دارایی (fixa)، تأثیر منفی و معناداری بر هم‌زمانی قیمت سهام دارند. در میان متغیرهای بازار نرخ تورم (inf) تأثیر منفی و معنادار و نرخ ارز (exch) و نرخ بهره (interest) اثر مثبت و معناداری بر هم‌زمانی قیمت سهام دارند. ضریب متغیر اعتبار تجاری در مدل در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌دار نبوده است. لذا بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اطلاعات اعتبار تجاری شرکت‌ها در ایران تأثیری بر هم‌زمانی قیمت سهام ندارد به عبارتی اطلاعات اعتبار تجاری نقش فراوانی در تصمیمات مالی فعالان بازار ندارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اعتبار تجاری #هم‌زمانی قیمت سهام #قیمت سهام #مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی #اطلاعات خاص شرکتی #متغیرهای کلان اقتصادی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)