پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
حمید قمی [پدیدآور اصلی]، مجید علومی بایگی[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: قیمت گذاری انتقال یکی از مسائل مهم در سیستمهای تجدید ساختار شده می باشد. یکی از روشهای مطرح در قیمت گذاری انتقال مگاوات مبتنی بر پخش بار است. این پایان نامه شامل دو بخش اساسی می باشد. در بخش اول این پایان نامه قیمت گذاری انتقال بر اساس روش مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار برای شبکه انتقال برق مازندران انجام می شود. در بخش دوم تاثیر ترانزیت توان از طریق شبکه بر روی هزینه انتقال مصرف کنندگان این شبکه بررسی می گردد. برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قیمت گذاری #پخش بار #مصرف کننده #انتقال #قیمت گذاری نهایی #قیمت گذاری مسیر قرارداد #قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار #تخصیص فلو #ترانزیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)