پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مهسا خلیل‌آبادی [پدیدآور اصلی]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش با عنوان پویایی‌شناسی مصرف بنزین در ایران و باهدف تحلیل پویای تقاضای این سوخت طی دوره سال‌های 1357 تا 1400 در کشور انجام‌شده است. روش تحقیق رویکرد سیستم‌های پویا می‌باشد. در این روش با استفاده از نمودارهای علی-حلقوی و انباشت-جریان، رفتار پویا و پیچیده بین متغیرها و نوع اثر آن‌ها بر یکدیگر بررسی می‌شود. در مدل پویا اثر متغیرهای جمعیت، سفرها، تعداد خودروهای بنزینی، تعداد خودروهای دوگانه‌سوز، تعداد ایستگاه‌های CNG و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) لحاظ شده است. جهت اعتبار سنجی پژوهش و تحلیل حساسیت، مصرف بنزین براساس مدل پویا برای دوره‌ی 1385 تا 1400 شبیه سازی و برای دوره 1401 تا 1410 تحت مدل پایه و سه سناریو مختلف پیش بینی ‌شده است. اولین سناریو بررسی می‌کند که اگر تعداد خودروهای دوگانه سوز افزایش یابد و ضریب آن در مدل پویا از 0.17295 به 0.35 تغییر دهیم چه تغییری در مقادیر پیش‌بینی‌شده مدل پایه ایجاد می‌شود. در سناریوی دوم با تغییر ضریب تعداد جایگاه‌های CNG از 0.18702 به 0.22 اثر سهولت دسترسی به سوخت CNG بر مصرف بنزین بررسی شده است. سناریوی سوم نیز اثر تغییر هم‌زمان دو سناریو قبلی را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که هر سه سیاست به کاهش مصرف بنزین کمک می‌کند، اما اثر سیاست افزایش تعداد خودروهای دوگانه‌سوز در سناریو اول تأثیر بیشتری نسبت به سیاست افزایش تعداد ایستگاه‌های CNG (سناریو دوم) در کاهش مصرف بنزین دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه‌ها: پویایی شناسی سیستم ها #پیش بینی مصرف بنزین #مصرف CNG #سیاست های کاهش مصرف بنزین.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)