پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
علی سیادتی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]
چکیده: پیشرفت های اخیر در روش های ساخت و ساز و توسعه پایدار به توسعه دهندگان شهری اجازه داده است تا مشکلات زیست محیطی شهری ناشی از گسترش ساختمان ها مانند افزایش مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و اثر جزیره گرمایی شهری را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. اشکال جدیدتر سقف های جایگزین (بام های سبز، سیستم های خورشیدی و غیره)، به عنوان راه حل های بالقوه برای این مشکلات زیست محیطی شهری قابل جایگزین هستند. اگرچه ، مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند پذیرش سقف های جایگزین، نفوذ این بازار را با موانعی روبرو کرده است. در این مطالعه با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها، تحلیل عوامل موثر بر جایگزینی بازار بام خراسان رضوی و قابلیت های سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای در قالب سناریوهای مختلف ارائه شده است و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی بهترین سناریوها برحسب کارایی اولویت بندی شده است. نتایج بررسی نشان داد سناریوی ترکیبی رشد فضای شهری همسو با افزایش ضریب اقتصادی فضای سبز، قابلیت تمرکز بیشتری نسبت به سایر سناریوها دارد. با این حال ، تمام سناریوهای طراحی شده، تغییرات مفید قابل ملاحظه ای را در متغیرهای کلیدی نشان دادند. این نشان می دهد که بازار بام جایگزین، پتانسیل رشد قابل توجهی دارد. اما برای توسعه و بهبود بیشتر در جهت دستیابی به مزایای بلند مدت و موثر تر در بازار بام خراسان رضوی، می بایست تحقیقات گسترده تری صورت بگیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی (5 تا 7 کلیدواژه): بازار بام جایگزین #سقف سبز #سقف خورشیدی #پویایی شناسی سیستم ها #تحلیل بازار بام
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)