پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمدعلی یاراحمدی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: پژوهش های زیادی جهت پیش‌بینی قابل قبول و قابل اطمینان در حوزه پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. این موضوع از آنجا مد نظر قرار گرفته است که دستیابی به روش ها و فنون جید پیش‌بینی دقیق تر نوسان های شاخص ها در بورس از جمله آرمان های سرمایه گذاران و دست اندر کاران آن در سراسر دنیا است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1387 تا آذر سال 1395 و قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران است. این پزوهش سعی بر آن دارد که با استفاده از الگوریتم تکامل دستوری شاخص بورس اوراق بهادار را پیش‌بینی کند. سابق پتانسیل الگوریتم تکامل دستوری برای کشف قوانین مفید جهت پیش‌بینی صرفاً در حیطه ورشکستگی شرکت ها بکار گرفته شده و مثمر ثمر واقع شده است. در اینجا از شاخص کل و شاخص های مرتبط دیگر، که بصورت روزانه و طی دوره 8 سال اخیر که ثبت شده اند، بکار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که مدل استفاده شده توانایی قابل قبولی در پیش‌بینی شاخص کل دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل های پیش‌بینی شاخص کل #الگوریتم تکامل دستوری #پیش‌بینی شاخص کل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)