پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مریم عباسی علی کمر [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، الهام دسترنج[استاد مشاور]
چکیده: از قضایای مهم در نظریه احتمال، قضایای حدی می باشند. در میان آنها قانون اعداد بزرگ از اهمیت خاصی برخوردار است. در این قانون تحت شرایطی خاص، میانگین متغیرهای تصادفی به امید ریاضی خود همگرا می شود. این قانون اولین بار درسال ١٧١٣ میلادی مطرح شد. سالها بعد با معرفی مفهوم پیوند منفی برای متغیرهای تصادفی، دانشمندان بسیاری به بررسی همگرایی کامل برای متغیرهای تصادفی پیوندی منفی پرداختند. هدفی که در این پایان نامه دنبال می کنیم بررسی قضایای حدی (قانون قوی اعداد بزرگ) و سرعت همگرایی برای مجموعه ای موزون متغیرهای تصادفی پیوندی منفی است. باتوجه به اهمیت قانون قوی اعداد بزرگ، با در نظر گرفتن شرایط مختلف برای متغیرهای تصادفی پیوندی منفی، همگرایی کامل را برای مجموعه ای موزون بررسی خواهیم کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#همگرایی کامل #متغیرهای تصادفی پیوندی منفی #قانون قوی اعداد بزرگ #دنباله ای از متغیرهای تصادفی هم توزیع و پیوندی منفی #متغیرهای تصادفی #m پیوندی منفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)