پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی زیبائی [پدیدآور اصلی]، علیرضا خدّامی[استاد راهنما]
چکیده: در ابتدا مفاهیم نگاشت های حافظ حاصل ضرب صفر، حافظ حاصل ضرب صفر جردن و حافظ حاصل ضرب صفر لی را یادآوری می کنیم. سپس تعمیمی از مفاهیم فوق را تحت عناوین نگاشت های حافظ حاصل ضرب صفر قوی ، حاصل ضرب صفر جردن قوی و حافظ حاصل ضرب صفر لی قوی را روی جبرهای نرم دار دلخواه تعریف می نماییم. در حالت خاص این مفاهیم را روی جبرهای خاصی که توسط یک فضای برداری نرم دار ناصفر و یک تابعک خطی غیر صفر کراندار روی آن تولید می شود مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه بعضی از خواص موروثی از جمله جمع مستقیم ، ترکیب و ضرب تانسوری را برای نگاشت های مذکور مورد مطالعه قرار می دهیم. در نهایت راجع به دوگان دوم نگاشت های فوق و تعداد دیگری از خواص متنوع آنها بحث می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منظم آرنز #دوگان دوم #نگاشت حافظ حاصل ضرب صفر قوی #نگاشت حافظ حاصل ضرب صفر جردن قوی #نگاشت حافظ حاصل ضرب صفر لی قوی #مقسوم علیه صفر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)