پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سارا قره گزلی [پدیدآور اصلی]، عبدالله آل‌هوز[استاد راهنما]
چکیده: چکیده کدهای خطی دوگان⁃مکمل یا کدهایLCD ، کدهای خطی هستند که در تساوی C∩C^⊥={O}صدق می کنند. ثابت شده است که هر کد خطی روی میدان متناهی F_q (q>3) ،معادل با کدهای خطی دوگان⁃مکمل اقلیدسی است. بنابراین تحقیق و بررسی روی کدهایدوتایی و سه تایی دوگان⁃مکمل، تنها مسئله باز باقی مانده است. در این پایان نامه، با استفادهاز کدهای حاصل ضرب ماتریسی، ساختارهای جدیدی از کدهای دوتایی و سه تایی دوگان⁃مکمل مورد مطالعه قرار گرفته و اثبات می شود که کدهای دوتایی و سه تایی خطی دوگان⁃مکمل که توسط کدهای حاصل ضرب ماتریسی ساخته شده باشند، تقریبا خوب هستند. سپستعدادی کد دوتایی و سه تایی دوگان⁃مکمل خوب و جدید با استفاده از کدهای حاصل ضربماتریسی ساخته خواهد شد. کدهای دوگان⁃مکمل حاصل ضرب ماتریسی ساخته شده در اینپایان نامه پارامترهای بسیار خوبی دارند و تعدادی کد بهینه را نیز شامل می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کدهای دوگان⁃مکمل #کدهای حاصل ضرب ماتریسی #کدهای دوگان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)