پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
منیره سیفی عبدل آبادی [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ساختار و مرتبه گروه خودریختی های حاصلضرب مستقیم گروههای متناهی را به دست می آوریم.ما ابتدا نشان می دهیم که اگر H و K گروههایی متناهی باشند که هیچ عامل مستقیم مشترکی ندارند و G = H×K آنگاه ساختار و مرتبه AutG را میتوان برحسب AutK ، AutH و گروههای همریختی مرکزی (( Hom(H, Z(Kو ((Hom(K, Z(H بیان کرد. ابتدا گروه خودریختی های حاصلضرب مستقیم n نسخه از یک گروه ناآبلی تجزیه ناپذیر را می یابیم. ما گروه خودریختی ها را به صورت ماتریسهایی با درایه هایی که همریختیهای بین n عامل مستقیم هستند توصیف می کنیم. سپس این توصیف را همراه با تعمیم نتیجه ای از بیدول و کاران روی ( Aut(H × K که H و K هیچ عامل مستقیم مشترکی ندارند به کار می بریم تا قضایای ساختار و مرتبه را برای یک حاصلضرب مستقیم دلخواه به دست آوریم. به عنوان نتیجه اصلی گروه خودریختی های یک حاصلضرب مستقیم متناهی دلخواه را توصیف می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودریختی ها #حاصلضرب مستقیم #گروههای متناهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)