پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید امیر علوی [پدیدآور اصلی]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]
چکیده: ریسک‌های مالی دربرگیرنده میزان عدم اطمینان از حصول درآمد در قبال سرمایه‌گذاری انجام شده است و لذا بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیر خواهند داشت. هدف این تحقیق، بررسی اثر ریسک های مالی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است. ریسک های مالی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است. عملکرد مالی بنگاه نیز با شاخص بازده دارایی های بنگاه سنجیده شده است. روش تحقیق مدل رگرسیون داده های ترکیبی می باشد. نرم افزار مورد استفاده در تخمین ضرایب معادله رگرسیون EViews بوده و داده های مورد نیاز از کتابخانه سازمان بورس ایران و نرم افزار ره آورد استخراج شده که شامل اطلاعات 216 شرکت منتخب از شرکت های بورس تهران و فرابورس ایران بین سال های 1386 تا 1399 است. در راستای اهداف تحقیق، تحلیل وارایانس (ANOVA) دوعاملی شاخص عملکرد بنگاه انجام یافته و مدل های رگرسیون مختلفی برآورد شده است؛ ریسک های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مثل شاخص های نرخ تورم، تغییر نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل، و لگاریتم دارایی بنگاه، لگاریتم میزان فروش، سهم بازار بنگاه و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در برآورد مدل ها لحاظ شده است. نتایج تحلیل واریانس نشان می‌دهد تغییرات عملکرد بنگاه ناشی از اثرات ثابت زمانی و شرکتی است. نتایج تخمین مدل ها نشان می‌دهد که اثر ریسک های نقدینگی و اعتباری بر عملکرد بنگاه مثبت و معنادار و اثر ریسک عملیاتی منفی و معنادار است. میزان دارایی و اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار و فروش تاثیر مثبت معنادار بر عملکرد بنگاه دارد. از میان متغیرهای کلان اقتصادی نیز تغییر نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص عمکرد است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ریسک های مالی بر عملکرد بنگاه تاثیر معنادار داشته و نرخ ارز، میزان دارایی، فروش و اهرم مالی بر این عملکرد تاثیرگذار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک های مالی #شاخص‌های عملکرد بنگاه #عملکرد مالی #متغیرهای کلان اقتصادی #بورس اوراق بهادار تهران #مدل رگرسیون داده های ترکیبی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)