پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
ساناز آزادبخت [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد مشاور]
چکیده: نقدینگی سهام در بورس اوراق بهادار با شاخص‌های مختلفی سنجیده می‌شود. در این پژوهش شاخص نقدینگی سهام 30 شرکت منتخب و برتر بورس طی دوره 1390/01/01 تا 1396/12/29 با شاخص‌های TN ، LHH و MEC و برای هر روز معاملاتی محاسبه شده است که به ترتیب دو شاخص اول بر بعد حجمی مبادله و شاخص سوم بر بعد قیمت تاکید داشته و براساس نتایج حاصله شرکت‌ها رتبه‌بندی شده‌اند. داده‌های مورد نیاز از سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و پس از پالایش آنها مقدار شاخص های نقدینگی محاسبه شده است. همچنین وجود اثرات ثابت شرکتی و اثر متغیرهای برونزایی مانند اندازه شرکت و اثرات تقویمی مانند شروع و پایان تعطیلات، تغییر ماه، فصل و سال بر روی شاخص نقدینگی سهام با استفاده از مدل‌های داده های ترکیبی، متغیرهای مجازی و آزمون‌های مربوطه انجام یافته است. از تحلیل واریانس (ANOVA) برای شناسایی منشا تغییرات شاخص های نقدینگی و آزمون فرضیه یکسان بودن شاخص نقدینگی در روزهای هفته، ماه ها، فصل ها و سال ها استفاده شده است. هدف این پژوهش تبیین مفهوم نقدینگی سهام، سنجش شاخص نقدینگی سرمایه در بورس، مقایسه شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها بر حسب شاخص ریسک نقدینگی و ارائه راهکار برای شرکت‌ها جهت بهبود شاخص نقدینگی سهام آنها می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که اندازه شرکت با میزان نقدینگی سهام رابطه منفی دارد. اثرات تقویمی مانند شروع و پایان تعطیلات هفتگی و تغییر ماه ها تاثیر معناداری برنقدینگی سهام ندارند اما تغییر فصل‌ها و سال‌ها تاثیر معناداری بر نقدینگی سهام دارند. نتایج رتبه بندی نشان میدهد که سه نماد بفجر، رانفور و فخاس براساس شاخص TN، و سه نماد پترول، رمپنا و اخابر براساس شاخص LHH و سه نماد پترول، فولاد و اخابر براساس شاخص MEC، به ترتیب رتبه های اول تا سوم نقدینگی را به خود اختصاص داده اند. تفاوت ساختاری شاخص های نقدینگی از منظر ابعاد نقدینگی منجر به نتایج متفاوت رتبه بندی شده است. لذا در انتخاب نماد برتر توجه به ابعاد شاخص نقدینگی سهام حائز اهمیت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بورس اوراق بهادار تهران #اثرات ثابت شرکتی #اثرات تقویمی #رتبه‌بندی شرکت‌ها #شاخص‌های نقدینگی سهام

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)