پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
زهرا احمدی [پدیدآور اصلی]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: تحقیق حاضر به تبیین نقش سرمایه‌گذاری‌های شرکتی و بازده‌های فعلی(گذشته) یا به عبارتی اثر ممنتوم و معکوس بر روی بازده دوره های آتی سهام شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. در این تحقیق متغیرهای مومنتوم و بازده دوره های آتی و سرمایه گذاری به عنوان متغیرهای وابسته و مستقل و همچنین از نسبت بدهی، اندازه شرکت و بازده دارایی به عنوان متغیرهای کنترلی به کار گرفته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 785 داده از 88 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای سا ل های 1391-1398 مورداستفاده قرارگرفته است. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندکی و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایExcel و Eviews استفاده‌شده است. با توجه به آزمون فرضیه اول نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری های شرکتی اثر معکوس بر روی دوره های آتی دارند. از طرف دیگر نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم اثر مومنتوم را نشان می دهد که عملکرد دوره های آتی بر دوره های قبلی دارای اثرگذاری معناداری است. همچنین نتایج آزمون های تکمیلی برای متغیرهای کنترلی نشان داد که بازده دارایی بر هر چهار دوره بازده سه‌ماهه بعد اثر معکوس دارد، نسبت بدهی تنها بر بازده سه‌ماهه اول بعد تاثیر منفی دارد و اندازه شرکت بر بازده سه دوره سه ماهه دوم، سوم و چهارم بعد دارای اثر مثبت است که یک رفتار مومنتوم را نمایانگر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه گذاری های شرکتی #بازده #مومنتوم #معکوس #شرکت های پذیرفته شده #بورس اوراق بهادار تهران
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)