پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
وحید جعفری [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد مشاور]
چکیده: مقدمه: سواد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات مالی است؛ اما ویژگی‌های فردی و شخصیتی نیز در فرآیند تصمیم‌گیری نقش به سزایی دارند. بنابراین پژوهش حاضر باهدف مطالعه و درک رفتار سرمایه‌گذاران به ارزیابی تأثیر سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری با میانجی‌گری مدل پنج عاملی شخصیت می‌پردازد. روش: جامعه آماری سهامداران و معامله گران بازار بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 386 نفر است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طیف لیکرت و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار Spss26 و در بخش آمار استنباطی از نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده گردیده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد سواد مالی با میانجی‌گری ویژگی پذیرا بودن سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی ، تأثیر منفی می‌گذارد اما ویژگی‌های برون‌گرایی، وظیفه‌شناسی، روان رنجوری و موافق بودن اثر قابل‌توجهی ندارند. نتیجه گیری: ویژگی‌ پذیرا بودن که شامل خصوصیات فردی کنجکاوی، خلاقیت، تنوع‌طلبی و تجربه پذیری است می تواند تأثیر سواد مالی بر تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران را میانجی گری کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سواد مالی #تصمیمات سرمایه‌گذاری #بورس اوراق بهادار تهران #مالی رفتاری #مدل پنج عاملی شخصیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)