پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
امین انصاری [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: یکی از وظایف مهم مشاوره دهندگان خدمات مالی بهینه کردن خدمات خود بر مبنای ترجیحات ریسک پذیری مالی افراد است . در بین عوامل مختلف تاثیر گذار بر سطح ریسک پذیری مالی، ویژگی های شخصیتی را به می توان به عنوان مولفه ای که کمتر نسبت به سایر عوامل دچار تغییر می شود و یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سطح ریسک پذیری مالی افراد دانست. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی وجود رابطه ی احتمالی و تاثیر هریک از ویژگی های شخصیتی بر مبنای مدل پنج عاملی بر روی سطح ریسک پذیری مالی افراد در مواجهه با تصمیم های سرمایه گذاری مختلف است و همچنین نقش تعدیل گری فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی بر این روابط مورد بررسی قرار گیرد. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه از 330 نفر از سرمایه-گذاران بورس اوراق بهادر تهران که در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز حضور داشتند، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، که بین ویژگی انعطاف پذیری و تصمیم گیری در خصوص معملات خرید طلا و املاک مستقلات رابطه ی معنا دار و مثبت بین ویژگی های روان رنجوری و برون گرایی و تصمیم گیری برای خرید اوراق قرضه رابطه ی معنا دار و مثبت و بین ویژگی های دلپذیر بودن در رابطه با تصمیم گیری در خصوص سهام رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و در این بین نقش تعدیل گری میزان حضور افراد در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن روابط فاقد شرایط معنا داری بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مالی رفتاری #مدل پنج عامل شخصیت #ریسک پذیری مالی #شبکه های اجتماعی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)