پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
آرمان فلاحتی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش کوششی است برای تحلیل گرایشات و رفتار مالی افراد در فرایندهای مالی و اقتصادی روزمره. در این راستا میکوشد تا با تدوین یک نقشه یا پلان رفتار مالی، شبه مدلی را از این گرایشات و رفتار مالی ارائه دهد. احساس نیاز به یک چنین طرحی از مقایسه ی آمارهای مالی و اقتصادی استان فارس با استان مشابه اصفهان پدید آمد. مطالعه ی آمارهای یاد شده که همگی از سوی منابع رسمی ارائه شدهاند، نشان از وجود نقصان در ساز و کار مالی اقتصادی این منطقه دارد. – از این رو، پس از نیاز سنجیِ صورت گرفته، به منظور داشتن یک دید سیستمی نسبت به قضیه، به تحلیل پنج زمینه ی مرتبط با این موضوع پرداختیم. این پنج زمینه عبارتند از: مالی رفتاری، مدیریت و برنامه ریزی مالی شخصی، روانشناسی پول، روانشناسی بازار سرمایه و سرمایه گذار و در نهایت،جامعه شناسی اقتصاد. بر اساس مطالعات وسیع صورت گرفته، و پس از تعیین لایه های مهم اطلاعاتی تشکیل دهنده ی نقشه ی رفتار مالی، متدلوژی ای برای ادامه ی پژوهش و به دستآوردن داده های مورد نیاز طراحی گردید. فعالیتهایی که در این راستا طراحی شده و انجام گردیدند عبارتند از 1 طراحی و پیاده سازی یک - پرسشنامه ی مناسب که بتواند اطلاعات مورد نیاز را با کمترین خطا فراهم آورد. این پرسشنامه با دقت بسیار و با بهره گیری از پرسشنامه های استاندارد موجود در زمینه های مرتبط و نظر اساتید، خبرگان و مشاوران طراحی گردید. روایی و پایایی این پرسشنامه با استفاده از روشهای گوناگون مورد سنجش قرار گرفته و تأیید گردیدند. کیفیت این پرسشنامه، در دقت خروجی حاصل شده نمایان است. 2 جمع آوری داده و سپس انجام تحلیل جمعیت شناختی بر روی نمونه های آماری جهت داشتن - دیدی روشن نسبت به جامعه ی تحت پژوهش 9 انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر روی دادهها جهت - پیدا کردن عامل های سازه 4 یافتن خوشههای رفتار مالی با استفاده از تحلیل خوشه ای دو مرحلهای - 5 تحلیل و مقایسه ی توزیع های جمعیت شناختی خوشه ها و نیز آزمودن فرضیات پژوهش با استفاده - از آزمونهای دو جمله ای، کایدو و t . در نهایت اطلاعات به دست آمده به صورتی جامع ارائه گردیدند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار مالی #مالی رفتاری #سوگیری #ابهام #عامل های سازه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)