پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
نرگس محمودی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: استقرار مناسب مکانیزم های حاکمیت شرکتی، که اقدامی‌اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت هاست منجر به استقرار صحیح سیستم های مدیریتی خواهد شد. هدف از این پژوهش این است که با بررسی رابطه بین عوامل حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک شرکتها با استفاده از مبانی نظری و تئوری های موجود و با کمک داده های آماری نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش می‌خواهیم بدانیم که آیا شرکتهایی که از نظر دارا بودن ویژگیهای حاکمیت شرکتی در موقعیت خوبی قرار دارند، از نظر مدیریت ریسک هم در موقعیت خوبی هستند یا نه؟ در این تحقیق به منظور بررسی این مسئله، رابطه استقرار ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل،‌اند ازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره) به عنوان متغیر مستقل با مدیریت ریسک شرکتهای جامعه آماری که با سه شاخص (ریسک غیر سیستماتیک، شاخص بتا، نسبت شارپ) سنجیده می‌شود با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص گرداوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق از کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و نیز اطلاعات و داده های موجود در نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق از روش نمونه گیری حذفی استفاده شده است بدین ترتیب که از بین جامعه آماری تحقیق که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ملاکهای زیر در نظر گرفته شده است: اول اینکه شرکتهای مورد نظراز شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری نباشند. دوم اینکه اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکتها، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد و سوم اینکه شرکتهایی که در معاملات آنها وقفه بیش از 3 ماه نباشد. با توجه به شرایط فوق شرکتهایی که شرایط لازم را دارابودند شامل 62 شرکت می‌باشد که نمونه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در دوره زمانی چهار ساله می‌توان به این نتیجه رسید که بین ریسک غیر سیستماتیک , استقرار ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد. با این پیش شرط که ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی شامل دو معیار درصد اعضای غیرموظف به کل هیت مدیره (استقلال هیئت مدیره ) و دوگانگی وظیفه مدیر عامل باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از این است که ریسک غیر سیتماتیک با متغییر استقلال هیئت مدیره با شیب منفی و با متغییر دوگانگی وظیفه مدیر عامل با شیب مثبت دارای رابطه معنادار می‌باشد که بیانگر این موضوع است که با افزایش ریسک غیر سیستماتیک، درصد اعضای غیرموظف به کل هیت مدیره کاهش ویافته و نیز در تصدی وظیفه مدیریت عامل در شرکتها دوگانگی بیشتر مشاهده می‌شود و نیز معناداری رابطه ضریب بتا با چهار متغیرمستقل تمرکز مالکیت ( با شیب منفی )، مالکیت نهادی( با شیب مثبت )، تعداد اعضای هیات مدیره متغیر( با شیب مثبت )، و دوگانگی وظیفه مدیر عامل ( با شیب مثبت ) تایید شد. و نیز نتایج بدست آمده حاکی از این است که نسبت شارپ با پنج متغیرمستقل از بین شش متغییر مستقل تحقیق رابطه معناداری دارد، بدین صورت که با متغییرهای تمرکز مالکیت ( با شیب منفی )، مالکیت نهادی( با شیب مثبت )، درصد اعضای غیرموظف به کل هیت مدیره ( با شیب منفی )، نفوذ مدیر عامل ( با شیب مثبت) و دوگانگی وظیفه مدیر عامل ( با شیب مثبت ) دارای رابطه معنادار می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی بیانگر این موضوع است که فرض صفر این فرضیه رد و در نتیجه وجود رابطه معنادار بین مدیریت ریسک و استقرار وپژگی های نظام حاکمیت شرکتی تایید می‌شود. بدین معنی که بین اجرای اصول حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با مدیریت ریسک دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حاکمیت شرکتی #مدیر غیر موظف #تمرکز مالکیت #مالکیت نهادی #نفوذ مدیر عامل #دوگانگی وظیفه مدیر عامل #‌اند ازه هیئت مدیره #استقلال هیئت مدیره #ریسک #مدیریت ریسک #ریسک غیر سیستماتیک #ضریب بتا #نسبت شارپ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)