پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
بهاره وقاری مطلق [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، سید فرخ فروهنده[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه رنگ آمیزی، تعداد خوشه ها و اعداد استقلال و پوشش یالی را در گراف های کلی روی گراف های میشلسکی و مرکزی بررسی می کنیم. برای این منظور ابتدا عدد رنگ ناپذیری گراف مرکزی، میانی و کلی گراف ستاره و عدد رنگی متعادل گراف مرکزی گراف ستاره، گراف دوبخشی کامل و گراف کامل و همچنین گراف کلی مسیر و دور را محاسبه می کنیم. سپس با توجه به اهمیت تعداد خوشه ها در شبکه های ارتباطی، تعداد مثلث های گراف کلی، میانی، مرکزی، میشلسکی و برخی ترکیب های آنها برای یک گراف را می یابیم و کران های بالایی برای تعداد مثلث های گراف کلی، گراف میشلسکی مرتبه n و گراف کلی گراف میشلسکی مرتبه n یک گراف ارائه می دهیم. در ادامه اعداد استقلال و پوشش یالی گراف کلی گراف میشلسکی گراف ستاره و برخی از درخت ها را بر حسب اعداد استقلال و پوشش راسی و یالی گراف و میشلسکی آن به دست می آوریم و بعلاوه اعداد استقلال و پوشش راسی و یالی گراف مرکزی، میانی و کلی گراف هزارپا را محاسبه می کنیم. در انتها نتایج جدید خود را در رنگ ناپذیری ارائه می دهیم و عدد رنگ ناپذیری گراف مرکزی مسیر، دور، گراف دوبخشی و گراف هزارپا را می یابیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گراف کلی #گراف مرکزی #گراف میانی #گراف میشلسکی #عدد استقلال #عدد پوششی #عدد استقلال یالی #عدد پوشش یالی #عدد رنگی #عدد رنگ ناپذیری #عدد رنگی متعادل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)