پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سمیه امانتی فیض آبادی [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: منظور از مدل سازی گراف ها، استفاده از مفاهیم، روابط و ساختار گرافها، در مساله ی مد لسازی است. در این پایان نامه، مدل سازی فازی گراف ها، مبتنی بر نوع گراف فازی شامل درخت های فازی، گراف های اویلری و همیلتونی فازی، گراف های مسطح فازی، گراف های دوبخشی فازی، شبکه های فازی و مسایلی مانند رنگ آمیزی فازی، پوشش راسی فازی و مجموعه های مستقل فازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در مورد هر مدل گراف، نمونه هایی بیان می شود و در ادامه روش حل و کاربردهایی از آن مدل گرافی ارائه می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #ساختار گراف # مدل سازی فازی گراف #درخت فازی #گراف اویلری فازی #گراف همیلتونی فازی #گراف مسطح فازی #گراف دوبخشی فازی #شبکه های فازی #رنگ آمیزی فازی #پوشش راسی فازی #مجموعه ی مستقل فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)