پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فاطمه مرادی [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: برای یک رنگ آمیزی یالی داده شده با رنگهای {١, ٢, ..., k}، یک رنگ آمیزی راسی از گراف G با رنگهای {١, ٢, ..., k} را سازگار با رنگ آمیزی یالی میگوییم هرگاه برای هر یال از G، رنگهای ظاهر شده روی دو سر آن و رنگ خود یال یکسان نباشند. به کوچکترین kای که برای هر رنگ آمیزی یالی با k رنگ {١, ٢, ..., k} یک رنگ آمیزی سازگار با این رنگ آمیزی یالی و با استفاده از رنگهای {١, ٢, ..., k} وجود دارد عدد رنگی سازگار χad(G) ،G، گوییم. در این پایان نامه به بیان نتایجی درباره عدد رنگی سازگار گرافها میپردازیم، همچنین عدد رنگی سازگار لیستی گرافها را معرفی می کنیم و نتایجی در این زمینه را بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رنگ آمیزی سازگار #رنگ آمیزی لیستی سازگار #عدد رنگی سازگار #عدد انتخابی سازگار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)