پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
مجید حاجیان [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: مجموعه D از رئوس را در گراف G یک مجموعه احاطه گر گوییم هرگاه هر رأس G در D باشد یا با عضوی از D مجاور باشد. یک مجموعه احاطه گر منصف در گراف Gیک مجموعه احاطه گر Sاست به طوری که هر راس از G که عضو Sنباشد توسط تعداد یکسانی از اعضای S احاطه شده باشد. عدد احاطه گری منصف گراف (fd(G، برابر است با اندازه کوچکترین مجموعه احاطه گر منصف در گراف .G در این رساله به مطالعه این پارامتر پرداخته و برخی از کران های موجود برای عدد احاطه گری منصف را بیان می کنیم. سپس برخی از این کران ها را بهبود بخشیده و کران های جدیدی برای عدد احاطه گری منصف در گراف های تک دوری ، کاکتوس گراف ها و گراف های مسطح خارجی بیان می کنیم. همچنین گراف هایی که در کران های جدید دقیق هستند را مشخص می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموعه های احاطه گر #مجموعه های احاطه گر منصف #گراف های تک دوری #کاکتوس گراف ها #گراف های مسطح خارجی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)