پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
هانیه حاجیان [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه تمامی کشور ها به این باور رسیده اند که صادرت اهرمی برای ثبات اقتصادی کشور می باشد. همچنین اگر کشوری قصد داشته باشد به پیشرفت اقتصادی برسد باید به تولید کالا و خدماتی اقدام کند که جنبه صادراتی داشته باشد.کشور های توسعه یافته میزان قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از محل صادرات تامین می کنند. اما در کشور های در حال توسعه مانند کشور خودمان بخش صادرات خیلی قوی نیست اما پژوهشگران حوزه اقتصاد در تلاش هستند مسیر رسیدن به صادرات را به سیاستمدارن نشان دهند تا سیاست-های دولت را به این سمت سوق دهند. قبل از هر اقدامی شناخت فاکتور های اثرگذار بر صادرات و برآورد میزان اثرگذاری آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر صادرات با تاکید بر نوع مالکیت در صنایع ایران با کد آیسیک 4رقمی برای سال های 1397-1387 می باشد. به منظور تخمین مدل پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر میزان صادرات بنگاه ها با محوریت نوع مالکیت بنگاه ها، انجام شد که برای هر یک از حالت های بنگاه با مالکیت خصوصی، مالکیت تعاونی و مالکیت عمومی برآوردهای جداگانه ای انجام شد ، نتایج نشان داد نوع مالکیت تاثیر چندانی بر میزان صادرات بنگاه ها نداشته، متغیرهای ارزش افزوده بنگاه، میزان هزینه تحقیق و توسعه بنگاه و میزان فروش بنگاه بیشترین تاثیر را بر میزان صادرات بنگاه ها داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#صنایع با کدآیسیک 4رقمی #صادرات #مالکیت خصوصی #مالکیت عمومی #مالکیت تعاونی #داده های ترکیبی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)