پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
خدیجه منوچهر [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: بهره وری از دهه۱۹۷۰ یکی موضوعات مطرح در سطح کشورها بوده است.همچنین به دلیل محدودیت در عوامل تولید،بهره وری نیروی کار اهمیت ویژه ای را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.از آنجایی که نرخ بهره وری بر تورم،بیکاری،شرایط اقتصادی،تاثیرگذار است، شاخصی مهم و کلیدی برای اقتصاددانان می باشد. اماابتدا نیاز است عوامل مهم و اثرگذار بربهره وری نیروی کار شناسایی شوند و سعی شود سیاست گذاری ها در جهت ارتقا بهره وری باشد.بهره وری نیروی کار ازجهات مختلف بررسی شده است.ما در این پژوهش قصد داریم اثر قانون توزیع یک وعده غذای گرم بر بهره وری نیروی کار در صنایع منتخب ایران با کدآیسیک ۴رقمی طی سال های ۱۳۹۶-۱۳۸۷را مورد بررسی قرار دهیم.به منظور تخمین مدل پانل دیتا از نرم افزار استاتا استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنادار بین قانون توزیع یک وعده غذای گرم و بهره وری نیروی کار وجود دارد.با توجه به نتیجه،فرضیه پژوهش پذیرفته می-شود و با اجرای قانون توزیع یک وعده غذای گرم بهره وری نیروی کار افزایش می یابد.هم چنین با انجام پژوهش حاضر می توان به کارفرمایان صنایع کمک کرد تا بین دو گزینه توزیع غذا و یا پرداخت مبلغ ریالی تصمیم بهتری را در جهت حمایت از بهره وری نیروی کار اتخاذ کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماده ۱۵۱ قانون کار #صنایع با کدآیسیک ۴رقمی #بهره وری نیروی کار #داده های ترکیبی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)