پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمدعلی حزینی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی مفاهیم بهره وری، شاخص های آن و همچنین دیدگاه های مختلف آن پرداخته می-شود. در اقتصاد تمامی کشورها ارتقای کیفیت و سطح بهره وری به یک اولویت و ارزش ملی تبدیل شده است. اقتصاد دانان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کاهش سطح امروزه هزینه های دولت و افزایش درآمد های آن ضروری می دانند. با توجه به محدود بودن منابع و نامحدود بودن و افزایش روز افزون نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت و امرحیاتی برای جامعه می باشد. بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آن ها نهفته است. کوشش برای افزایش نرخ بهره وری، در واقع تلاش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. اجرای این سیاست ها برای زمان کوتاهی ارزش پول را حفظ خواهد کرد ولی در دراز مدت این اهداف تنها از طریق افزایش بهبود بهره وری و ارتقاء سطح آن امکان پذیر خواهد بود. بهبود بهره وری موجب افزایش دستمزدهای حقیقی و کیفت بهتر زندگی برای افراد خواهد بود. در این تحقیق پس از محاسبه شاخص های انرژی ، سرمایه، نیروی انسانی، عوامل کل، فروش سرانه و حاشیه سود خالص در طی سال های 90 تا 95 در کارخانه سیمان شاهرود به بررسی و تفسیر نتایج پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارخانه سیمان شاهرود در سال 92 به علت فروش بالا بهترین عملکرد بهره وری را در همه شاخص ها در طی این دوره 5 ساله داشته است. هر چند شاید مقدار انرژی مصرفی، جبران خدمات و دیگر هزینه ها در این سال نسبت به سال های قبل و بعد بیشتر است اما فروش بالای کارخانه در این سال باعث پوشش این مساله شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهره وری #شاخص بهره وری #داده بهره وری #ستانده ها #ارزش افزوده #کارخانه سیمان شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)